Broadcom ประกาศความสำเร็จใหญ่ในการปิดดีลเข้าซื้อหุ้น VMware จ่ายเป็นเงินสดมีมูลค่ารวม 61,000 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 2.5 ล้านล้านบาท โด