Server

Server คืออะไร? ความสำคัญอย่างไร ทำไมทุกองค์กรจำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ใช้งานแบบส่วนตัว

เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ ประมวลผล จัดเก็บ และ ส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่าย มันเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อหน่วยงานและองค์กรในปัจจุบัน

ความสำคัญของเซิร์ฟเวอร์

การใช้งาน Server มีความสำคัญมากในหลายด้านของหน่วยงานและองค์กร ดังนี้ :

1. เก็บรักษาข้อมูลและแชร์ข้อมูล

Server เป็นที่เก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานและองค์กร ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า พนักงาน และธุรกิจต่างๆ การใช้ Server ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานภายในองค์กรได้

2. ให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

Server เป็นส่วนสำคัญในการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ เช่น เว็บไซต์ข่าว แอปพลิเคชันการช้อปปิ้ง หรือแอปพลิเคชันการท่องเที่ยว

3. จัดการฐานข้อมูล

Server ช่วยในการจัดการฐานข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานและองค์กร เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลสินค้า หรือฐานข้อมูลการเงิน การใช้ Server ช่วยให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

4. การสำรองข้อมูล (Backup)

Server เป็นส่วนสำคัญในการสำรองข้อมูลที่สำคัญของหน่วยงานและองค์กร เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การเกิดภัยพิบัติ ไฟไหม้ หรือการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี

เซิร์ฟเวอร์มีกี่ประเภท ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ประเภทของเซิร์ฟเวอร์

มีหลายประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้สำหรับการทำงานและบริการต่าง ๆ ดังนี้:

1. เซิร์ฟเวอร์เว็บ (Web Server)

เซิร์ฟเวอร์เว็บ (Web Server) เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเก็บและส่งข้อมูลเว็บไซต์ผ่านโพรโตคอล HTTP หรือ HTTPS เป็นต้น มันใช้ในการเปิดให้บริการเว็บไซต์แก่ผู้ใช้งานที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

2. เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server)

เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server) เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล มันสามารถจัดการกับข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบตารางและสามารถรับคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล

3. เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ (File Server)

เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ (File Server) เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ข้อมูล มันสามารถให้บริการในรูปแบบเครือข่ายที่ใช้ในการแชร์ไฟล์ระหว่างผู้ใช้งานหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

4. เซิร์ฟเวอร์อีเมล (Email Server)

ซิร์ฟเวอร์อีเมล (Email Server) เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการจัดการและส่งข้อมูลอีเมล มันสามารถรับส่งอีเมลได้ตามโพรโตคอลที่ใช้ เช่น POP3, IMAP, SMTP เป็นต้น

5. เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (Application Server)

เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (Application Server) เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการจัดการและส่งข้อมูลแอปพลิเคชัน มันสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้งานและประมวลผลข้อมูลเพื่อให้บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูล, ระบบจัดการการทำธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น

6. เซิร์ฟเวอร์เกม (Game Server)

เซิร์ฟเวอร์เกม (Game Server) เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการจัดการและส่งข้อมูลเกมออนไลน์ มันสามารถรับข้อมูลจากผู้เล่นและส่งข้อมูลกลับไปยังผู้เล่นเพื่อให้สามารถเล่นเกมได้อย่างราบรื่น